Тауарлар каталогі
ПАЙДАЛАНУШЫ КЕЛІСІМІ

1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1.1. Осы Пайдаланушы келісімі (бұдан әрі - Келісім) “Дина” сауда желісінің www.dinamarket.kz веб-сайтына және “Дина Маркет” мобильді қосымшасына қатысты.

1.2. «Дина» сауда желісінің веб-сайты (бұдан әрі - Сайт) және «Дина Маркет» мобильдік қосымшасы (бұдан әрі - Қосымша) «Dina market» ЖШС меншігі болып табылады.

1.3. Осы келісім “Дина” сауда желісінің сайтының және “Дина Маркет” мобильді қосымшасының әкімшілігі (бұдан әрі - Әкімшілік) мен осы сайттың және мобильді қосымшаның пайдаланушысы арасындағы қатынастарды реттейді.

1.4. Әкімшілік осы Келісімнің ережелерін кез келген уақытта Пайдаланушыға ескертусіз өзгерту, қосу немесе жою құқығын өзіне қалдырады.

1.5. Пайдаланушының сайтты және "Дина Маркет" мобильді қосымшасын пайдалануды жалғастыруы келісімді және осы Келісімге енгізілген өзгерістерді қабылдауды білдіреді.

1.6. Пайдаланушы осы Келісімді және ондағы өзгерістердің бар-жоғын тексеру үшін дербес жауапты болады.

2. ТЕРМИНДЕРДІҢ АНЫҚТАМАЛАРЫ

2.1. Төменде келтірілген терминдер осы Келісімнің мақсаттары үшін келесі мағыналарға ие:

2.1.1. «Дина» сауда желісінің сайты - www.dinamarket.kz домендік атауында орналасқан, интернет-ресурс және онымен байланысты қызметтер арқылы жұмыс істейтін сайт, таңдау жасауға мүмкіндік беретін Тауарлар туралы ақпарат бар сайт.

2.1.2. "Дина Маркет" мобильді қосымшасы - смартфондарда, планшеттерде және басқа мобильді құрылғыларда жұмыс істеуге арналған бағдарламалық жасақтама.

2.1.3. Әкімшілік - «Dina market» ЖШС атынан әрекет ететін сайт пен мобильді қосымшаны басқаруға өкілетті қызметкерлер.

2.1.4. Сайт пен "Дина Маркет" мобильдік қосымшасының пайдаланушысы (бұдан әрі - Пайдаланушы) - Сайт пен мобильдік қосымшаға интернет желісі арқылы қол жеткізе алатын және Сайтты және (немесе) "Дина Маркет" мобильдік қосымшасын пайдаланатын тұлға.

2.1.4. "Дина" сауда желісі сайтының және мобильді қосымшасының мазмұны (бұдан әрі - мазмұн) - әдеби шығармалардың мәтіндерін, олардың атауларын, алғы сөзін, аннотацияларды, мақалаларды, иллюстрацияларды, мұқабаларды, мәтіні бар немесе мәтіні жоқ музыкалық туындыларды, графикалық, мәтіндік, фотографиялық, туынды, Құрама және өзге де туындыларды, пайдаланушылық интерфейстерді, визуалды интерфейстерді, тауар белгілерінің атауларын, логотиптерді, ЭЕМ-ге арналған бағдарламаларды, деректер базасын, сондай-ақ осы мазмұнның дизайнын, құрылымын, таңдауын, үйлестірілуін, сыртқы түрін, жалпы стилін және орналасуын қоса алғанда, зияткерлік қызметтің қорғалатын нәтижелері, құрамына кіретін басқа да зияткерлік меншік объектілері Сайтта және (немесе) "Дина"сауда желісінің мобильді қосымшасында қамтылған.

3. КЕЛІСІМНІҢ МӘНІ

3.1. Осы Келісімнің мәні Пайдаланушыға веб-сайттың және “Дина” сауда желісінің мобильді қосымшасында қамтылған Тауарлар мен қызметтерге қол жетімділікті қамтамасыз ету болып табылады.

3.1.1. «Дина» сауда желісінің веб-сайты мен мобильді қосымшасы Пайдаланушыға келесі қызмет түрлерін (қызметтерін) ұсынады:

- электрондық мазмұнға қол жетімділік;

- іздеу құралдарына қол жетімділік және сайттың / мобильді қосымшаның навигациясы;

- Тауар туралы ақпаратқа қол жетімділік;

- сайттың / мобильді қосымшаның беттерінде жүзеге асырылатын қызметтердің басқа түрлері.

3.1.2. Осы Келісім қазіргі уақытта сайттың және қосымшаның барлық қолданыстағы (нақты жұмыс істейтін) қызметтерін, сонымен қатар болашақта пайда болатын кез-келген келесі өзгертулер мен қосымша қызметтерді қамтиды.

3.2. Сайтқа және қосымшаға кіру тегін негізде ұсынылады.

3.3. Осы Келісім жария оферта болып табылмайды. Сайтқа және қосымшаға қол жеткізе отырып (сайтта немесе қосымшада тіркеу рәсімінен өтіп), Пайдаланушы осы Келісімге қосылған болып саналады.

3.4. Сайт пен қосымшаның материалдары мен сервистерін пайдалану Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының нормаларымен реттеледі.

4. ТАРАПТАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

4.1. Әкімшілік құқылы:

4.1.1. Сайтты және қосымшаны пайдалану ережелерін өзгерту, сондай-ақ осы келісімнің мазмұнын өзгерту. Өзгерістер Келісімнің жаңа редакциясы жарияланған сәттен бастап күшіне енеді.

4.1.2. Пайдаланушы осы Келісімнің шарттарын бұзған жағдайда сайтқа немесе Қосымшаға кіруді шектеу.

4.2. Пайдаланушы құқылы:

4.2.1. Тіркеу талаптарын сақтағаннан кейін сайт пен қосымшаны пайдалануға қол жеткізу.

4.2.2. Cайт пен қосымшаның функционалдығына қатысты кез-келген сұрақтар қою.

4.2.3. Сайтты және қосымшаны Келісімде көзделген және Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған мақсаттарда және тәртіппен ғана пайдалануға құқылы.

4.3. Сайт пен қосымшаны пайдаланушы міндеттенеді:

4.3.1. Әкімшіліктің сұрауы бойынша осы сайт пен қосымшаның қызметтеріне тікелей қатысты қосымша ақпарат беру.

4.3.2. Сайт пен қосымшаны пайдалану кезінде Авторлардың және өзге құқық иеленушілердің мүліктік және мүліктік емес құқықтарын сақтау.

4.3.3. Сайттың және қосымшаның қалыпты жұмысын бұзу ретінде қарастырылуы мүмкін әрекеттерді жасамауға міндеттенеді.

4.3.4. Сайтты және қосымшаны пайдалана отырып, жеке немесе заңды тұлғалар туралы кез келген құпия және Қазақстан Республикасының заңнамасымен қорғалатын ақпаратты таратпауға міндеттенеді.

4.3.5. Нәтижесінде Қазақстан Республикасының заңнамасымен қорғалатын ақпараттың құпиялылығы бұзылуы мүмкін кез келген іс-әрекеттерден аулақ болу керек.

4.3.6. Әкімшіліктің келісімінен басқа, жарнамалық сипаттағы ақпаратты тарату үшін Сайт пен қосымшаларды пайдаланбаңыз.

4.3.7. "Дина "сауда желісінің сайт сервистері мен қосымшаларын келесі мақсаттарда пайдаланбау:

4.3.7. 1. заңсыз болып табылатын контентті жүктеу, үшінші тұлғалардың кез келген құқықтарын бұзады; нәсілдік, ұлттық, жыныстық, діни, әлеуметтік белгілері бойынша зорлық-зомбылықты, қатыгездікті, өшпенділікті және (немесе) кемсітуді насихаттайды; нақты адамдардың, ұйымдардың, билік органдарының атына анық емес мәліметтерді және (немесе) қорлауды қамтиды.

4.3.7. 2. құқыққа қарсы әрекеттер жасауға итермелеу, сондай-ақ әрекеттері Қазақстан Республикасының аумағында қолданылатын шектеулер мен тыйымдарды бұзуға бағытталған адамдарға жәрдемдесу болып табылады.

4.3.7. 3. кәмелетке толмаған адамдардың құқықтарын бұзу және (немесе) оларға кез келген нысанда зиян келтіру.

4.3.7. 4. азшылықтардың құқықтарын бұзу.

4.3.7. 5. өзін басқа адам орнына немесе оған жеткілікті құқықсыз ұйымның және (немесе) қоғамдастықтың өкілі орнына, оның ішінде осы сайт пен қосымшаның қызметкерлері орнына ұсыну.

4.3.7. 6. Сайтта және қосымшада орналастырылған "Дина" сауда желісінің каталогынан қандай да бір тауардың қасиеттері мен сипаттамаларына қатысты жаңылыстыруға жол бермеу.

4.3.7. 7. тауарды дұрыс салыстыру, сондай-ақ белгілі бір тауарларды пайдаланатын (пайдаланбайтын) адамдарға теріс қатынасты қалыптастыру немесе мұндай адамдарды соттау.

4.4. Пайдаланушыға тыйым салынады:

4.4.1. Сайт пен қосымшаның мазмұнына қол жеткізу үшін, көшіру немесе бақылау үшін кез-келген құрылғыларды, бағдарламаларды, процедураларды, алгоритмдер мен әдістерді, автоматты құрылғыларды немесе балама қол процестерін пайдалануға;

4.4.2. Сайт пен қосымшаның дұрыс жұмыс істеуін бұзу;

4.4.3. Осы сайт пен қосымшаның қызметтері арнайы ұсынбаған кез-келген ақпаратты, құжаттарды немесе материалдарды кез-келген тәсілмен алу немесе алуға тырысу үшін сайт пен қосымшаның навигациялық құрылымын айналып өту;

4.4.4. Сайт пен қосымшаның функцияларына, осы сайтқа және қосымшаға қатысты кез келген басқа жүйелерге немесе желілерге, сондай-ақ Сайтта және қосымшада ұсынылатын кез келген қызметтерге рұқсатсыз қол жеткізу;

4.4.4. Сайт пен қосымшаның немесе Сайтқа және қосымшаға қатысты кез келген желінің қауіпсіздік немесе аутентификация жүйесін бұзу.

4.4.5. Кері іздеу, бақылау немесе кез-келген басқа сайт пен қолданба пайдаланушысы туралы кез-келген ақпаратты бақылауға тырысу.

4.4.6. Сайтты немесе қосымшаны және оның мазмұнын Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынған кез келген мақсаттарда пайдалануға, сондай-ақ интернет-ресурстың немесе басқа да тұлғалардың құқықтарын бұзатын кез келген заңсыз қызметке немесе басқа да қызметке шақыруға.

5. САЙТТЫ ЖӘНЕ ҚОСЫМШАНЫ ПАЙДАЛАНУ

5.1.Сайт пен қосымшаның мазмұны "Dina market" ЖШС-не тиесілі және оны әкімшілік басқарады.

5.2. Сайт пен қосымшаның мазмұнын "Dina market " ЖШС алдын ала жазбаша келісімінсіз көшіруге, жариялауға, қайта шығаруға, беруге немесе кез келген тәсілмен таратуға, сондай-ақ "Интернет" ғаламдық желісіне орналастыруға болмайды.

5.3. Сайт пен қосымшаның мазмұны авторлық құқықпен, тауар белгілері туралы заңнамамен, сондай-ақ зияткерлік меншікке байланысты басқа да құқықтармен және жосықсыз бәсекелестік туралы заңнамамен қорғалған.

5.4. Пайдаланушы құпиясөзді қоса алғанда, есептік жазба ақпаратының құпиялылығын сақтау үшін, сондай-ақ есептік жазбаны пайдаланушының атынан жүргізілетін барлық қызмет үшін дербес жауапты болады.

5.5. Пайдаланушы өзінің есептік жазбасын немесе паролін рұқсатсыз пайдалану немесе қауіпсіздік жүйесінің кез келген басқа да бұзылуы туралы әкімшілікті дереу хабарлау тиіс.

5.6. Егер Пайдаланушы есептік жазбасын қатарынан 12 күнтізбелік айдан артық пайдаланбаған болса, онда әкімшілік пайдаланушының есептік жазбасын бір жақты тәртіппен жою құқығына ие болады.

5.7. Осы Келісім Сайтта және қосымшада ұсынылатын тауарды сатып алу және қызметтерді көрсету туралы барлық қосымша ережелер мен шарттарға өз қолданысын таратады.

5.8. Сайтта және қосымшада орналастырылатын ақпарат осы Келісімнің өзгерісі ретінде түсіндірілмеуі тиіс.

5.9. Әкімшілік пайдаланушыға хабарламай кез келген уақытта Сайтта және қосымшада ұсынылатын тауарлар мен қызметтердің тізбесіне және (немесе) осындай тауарларды өткізу және (немесе) көрсетілетін қызметтер бойынша қолданылатын бағаларға өзгерістер енгізуге құқылы.

5.10. Осы Келісімнің 5.10.1-тармағында көрсетілген құжаттар тиісті бөлігінде реттеледі және пайдаланушының сайт пен қосымшаны пайдалануына өз күшін таратады. Осы Келісімге мынадай құжаттар енгізілді:

5.10.1. Құпиялылық саясаты;

5.11. 5.10-тармақта аталған құжаттардың кез келгені. осы Келісім жаңартылуы мүмкін. Өзгерістер сайтта жарияланған сәттен бастап күшіне енеді.

6. ЖАУАПКЕРШІЛІК

6.1. Пайдаланушы осы Келісімнің кез келген ережесін қасақана немесе абайсызда бұзған жағдайда, сондай-ақ басқа Пайдаланушының коммуникацияларына рұқсатсыз қол жеткізу салдарынан туындауы мүмкін кез келген залалдарды әкімшілік өтемейді.

6.2. Әкімшілік жауапты емес:

6.2.1. Еңсерілмейтін күштің, сондай-ақ телекоммуникациялық, компьютерлік, электрлік және өзге де аралас жүйелердегі ақаулардың кез келген жағдайының салдарынан туындаған операцияны жасау процесіндегі кідірістер немесе іркілістер.

6.2.2. Аударым жүйелерінің, банктердің, төлем жүйелерінің іс-әрекеттері және олардың жұмысына байланысты кідірістер.

6.2.3. Егер пайдаланушының оны пайдалану үшін қажетті техникалық құралдары болмаған жағдайда, сайт пен қосымшаның тиісті жұмыс істеуі үшін жауап бермейді, сондай-ақ пайдаланушыларды осындай құралдармен қамтамасыз ету бойынша ешқандай міндеттеме алмайды.

7. ПАЙДАЛАНУШЫ КЕЛІСІМІНІҢ ШАРТТАРЫН БҰЗУ

7.1. Әкімшілік, егер сайтты және қосымшаны заңсыз пайдалануға қатысты тергеп-тексеруге немесе шағымға байланысты не сайт пен қосымшаны басқа пайдаланушылардың құқықтарын немесе құқықтарын бұзуы немесе араласуы мүмкін пайдаланушыны анықтау (сәйкестендіру) үшін ашу қажет болса, осы сайттың және қосымшаның пайдаланушысы туралы жиналған кез келген ақпаратты ашуға құқылы.

7.2. Әкімшілік қолданыстағы заңнаманың ережелерін немесе сот шешімдерін орындау, осы Келісім шарттарының орындалуын қамтамасыз ету, "Dina market" ЖШС, пайдаланушылардың құқықтарын немесе қауіпсіздігін қорғау үшін қажетті деп санайтын Пайдаланушы туралы кез келген ақпаратты ашуға құқылы.

7.3. Егер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы осындай ашуды талап етсе немесе оған рұқсат берсе, әкімшіліктің Пайдаланушы туралы ақпаратты ашуға құқығы бар.

7.4. Әкімшілік, егер Пайдаланушы осы Келісімді немесе өзге құжаттардағы сайт пен қосымшаны пайдалану шарттарын бұзса, сондай-ақ сайт пен қосымшаның қолданысы тоқтатылған жағдайда не техникалық ақаулық немесе проблема себебі бойынша пайдаланушыны алдын ала хабардар етпей, Сайтқа және қосымшаға кіруді тоқтатуға және (немесе) бұғаттауға құқылы.

7.5. Пайдаланушы осы Келісімнің немесе Сайтты және қосымшаны пайдалану шарттарын қамтитын өзге құжаттың кез келген ережесін бұзған жағдайда, әкімшілік пайдаланушының немесе үшінші тұлғалардың алдында Сайтқа және қосымшаға қолжетімділікті тоқтатқаны үшін жауапты болмайды.

8. ДАУЛАРДЫ ШЕШУ

8.1. Осы Келісімнің Тараптары арасында кез келген келіспеушіліктер немесе даулар туындаған жағдайда сотқа жүгінгенге дейін талап қою (дауды ерікті реттеу туралы жазбаша ұсыныс) міндетті шарт болып табылады.

8.2. Кінә қоюды алушы оны алған күннен бастап күнтізбелік 30 күн ішінде кінә қоюды қарау нәтижелері туралы өтініш берушіге жазбаша хабарлайды.

8.3. Дауды ерікті түрде шешу мүмкін болмаған жағдайда Тараптардың кез келгені өздеріне Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен берілген өз құқықтарын қорғау үшін сотқа жүгінуге құқылы.

8.4. Сайт пен қосымшаны пайдалану шарттарына қатысты кез келген талап, заңнамаға сәйкес сайт пен қосымшаның қорғалатын материалдарына авторлық құқықтарды қорғауды қоспағанда, талап қою үшін негіздер туындағаннан кейін 1 ай ішінде қойылуы тиіс. Осы тармақтың талаптары бұзылған кезде кез келген талап қою немесе талап қою үшін негіздер талап қою мерзімі бойынша өтеледі.

9. ҚОСЫМША ШАРТТАР

9.1. Әкімшілік пайдаланушыдан осы пайдаланушылық келісімнің өзгерістеріне қатысты қарсы ұсыныстарды қабылдамайды.

9.2. Сайтта және қосымшада орналастырылған пайдаланушының пікірлері құпия ақпарат емес және оны әкімшілік шектеусіз пайдалана алады.