Тауарлар каталогі
ПАЙДАЛАНУШЫ КЕЛІСІМІ

1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1.1. Осы Пайдаланушы келісімі (бұдан әрі - Келісім) “Дина” сауда желісінің www.dinamarket.kz веб-сайтына және “Дина Маркет” мобильді қосымшасына қатысты.

1.2. «Дина» сауда желісінің веб-сайты (бұдан әрі - Сайт) және «Дина Маркет» мобильдік қосымшасы (бұдан әрі - Қосымша) «Dina market» ЖШС меншігі болып табылады.

1.3. Осы келісім “Дина” сауда желісінің сайтының және “Дина Маркет” мобильді қосымшасының әкімшілігі (бұдан әрі - Әкімшілік) мен осы сайттың және мобильді қосымшаның пайдаланушысы арасындағы қатынастарды реттейді.

1.4. Әкімшілік осы Келісімнің ережелерін кез келген уақытта Пайдаланушыға ескертусіз өзгерту, қосу немесе жою құқығын өзіне қалдырады.

1.5. Пайдаланушының сайтты және "Дина Маркет" мобильді қосымшасын пайдалануды жалғастыруы келісімді және осы Келісімге енгізілген өзгерістерді қабылдауды білдіреді.

1.6. Пайдаланушы осы Келісімді және ондағы өзгерістердің бар-жоғын тексеру үшін дербес жауапты болады.

2. ТЕРМИНДЕРДІҢ АНЫҚТАМАЛАРЫ

2.1. Төменде келтірілген терминдер осы Келісімнің мақсаттары үшін келесі мағыналарға ие:

2.1.1. «Дина» сауда желісінің сайты - www.dinamarket.kz домендік атауында орналасқан, интернет-ресурс және онымен байланысты қызметтер арқылы жұмыс істейтін сайт, таңдау жасауға мүмкіндік беретін Тауарлар туралы ақпарат бар сайт.

2.1.2. "Дина Маркет" мобильді қосымшасы - смартфондарда, планшеттерде және басқа мобильді құрылғыларда жұмыс істеуге арналған бағдарламалық жасақтама.

2.1.3. Әкімшілік - «Dina market» ЖШС атынан әрекет ететін сайт пен мобильді қосымшаны басқаруға өкілетті қызметкерлер.

2.1.4. Сайт пен "Дина Маркет" мобильдік қосымшасының пайдаланушысы (бұдан әрі - Пайдаланушы) - Сайт пен мобильдік қосымшаға интернет желісі арқылы қол жеткізе алатын және Сайтты және (немесе) "Дина Маркет" мобильдік қосымшасын пайдаланатын тұлға.

2.1.4. "Дина" сауда желісі сайтының және мобильді қосымшасының мазмұны (бұдан әрі - мазмұн) - әдеби шығармалардың мәтіндерін, олардың атауларын, алғы сөзін, аннотацияларды, мақалаларды, иллюстрацияларды, мұқабаларды, мәтіні бар немесе мәтіні жоқ музыкалық туындыларды, графикалық, мәтіндік, фотографиялық, туынды, Құрама және өзге де туындыларды, пайдаланушылық интерфейстерді, визуалды интерфейстерді, тауар белгілерінің атауларын, логотиптерді, ЭЕМ-ге арналған бағдарламаларды, деректер базасын, сондай-ақ осы мазмұнның дизайнын, құрылымын, таңдауын, үйлестірілуін, сыртқы түрін, жалпы стилін және орналасуын қоса алғанда, зияткерлік қызметтің қорғалатын нәтижелері, құрамына кіретін басқа да зияткерлік меншік объектілері Сайтта және (немесе) "Дина"сауда желісінің мобильді қосымшасында қамтылған.

3. КЕЛІСІМНІҢ МӘНІ

3.1. Осы Келісімнің мәні Пайдаланушыға веб-сайттың және “Дина” сауда желісінің мобильді қосымшасында қамтылған Тауарлар мен қызметтерге қол жетімділікті қамтамасыз ету болып табылады.

3.1.1. «Дина» сауда желісінің веб-сайты мен мобильді қосымшасы Пайдаланушыға келесі қызмет түрлерін (қызметтерін) ұсынады:

- электрондық мазмұнға қол жетімділік;

- іздеу құралдарына қол жетімділік және сайттың / мобильді қосымшаның навигациясы;

- Тауар туралы ақпаратқа қол жетімділік;

- сайттың / мобильді қосымшаның беттерінде жүзеге асырылатын қызметтердің басқа түрлері.

3.1.2. Осы Келісім қазіргі уақытта сайттың және қосымшаның барлық қолданыстағы (нақты жұмыс істейтін) қызметтерін, сонымен қатар болашақта пайда болатын кез-келген келесі өзгертулер мен қосымша қызметтерді қамтиды.

3.2. Сайтқа және қосымшаға кіру тегін негізде ұсынылады.

3.3. Настоящее Соглашение является публичной офертой. Получая доступ к Сайту и к Приложению (пройдя процедуру регистрации на Сайте или в Приложении) Пользователь считается присоединившимся к настоящему Соглашению. 3.4. Использование материалов и сервисов Сайта и Приложения регулируется нормами действующего законодательства Республики Казахстан. 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 4.1. Администрация вправе: 4.1.1. Изменять правила пользования Сайтом и Приложением, а также изменять содержание данного Соглашения. Изменения вступают в силу с момента публикации новой редакции Соглашения. 4.1.2. Ограничить доступ к Сайту или к Приложению в случае нарушения Пользователем условий настоящего Соглашения. 4.2. Пользователь вправе: 4.2.1. Получить доступ к использованию Сайта и Приложения после соблюдения требований о регистрации. 4.2.2. Задавать любые вопросы, относящиеся к услугам и функционалу Сайта и Приложения. 4.2.3. Пользоваться Сайтом и Приложением исключительно в целях и порядке, предусмотренных Соглашением и не запрещенных законодательством Республики Казахстан. 4.3. Пользователь Сайта и Приложения обязуется: 4.3.1. Предоставлять по запросу Администрации дополнительную информацию, которая имеет непосредственное отношение к предоставляемым услугам данного Сайта и Приложения. 4.3.2. Соблюдать имущественные и неимущественные права авторов и иных правообладателей при использовании Сайта и Приложения. 4.3.3. Не предпринимать действий, которые могут рассматриваться как нарушающие нормальную работу Сайта и Приложения. 4.3.4. Не распространять с использованием Сайта и Приложения любую конфиденциальную и охраняемую законодательством Республики Казахстан информацию о физических либо юридических лицах. 4.3.5. Избегать любых действий, в результате которых может быть нарушена конфиденциальность охраняемой законодательством Республики Казахстан информации. 4.3.6. Не использовать Сайт и Приложения для распространения информации рекламного характера, иначе как с согласия Администрации. 4.3.7. Не использовать сервисы Сайта и Приложения торговой сети “Дина” с целью: 4.3.7. 1. загрузки контента, который является незаконным, нарушает любые права третьих лиц; пропагандирует насилие, жестокость, ненависть и (или) дискриминацию по расовому, национальному, половому, религиозному, социальному признакам; содержит недостоверные сведения и (или) оскорбления в адрес конкретных лиц, организаций, органов власти. 4.3.7. 2. побуждения к совершению противоправных действий, а также содействия лицам, действия которых направлены на нарушение ограничений и запретов, действующих на территории Республики Казахстан. 4.3.7. 3. нарушения прав несовершеннолетних лиц и (или) причинение им вреда в любой форме. 4.3.7. 4. ущемления прав меньшинств. 4.3.7. 5. представления себя за другого человека или представителя организации и (или) сообщества без достаточных на то прав, в том числе за сотрудников данного Сайта и Приложения. 4.3.7. 6. введения в заблуждение относительно свойств и характеристик какого-либо Товара из каталога торговой сети “Дина”, размещенного на Сайте и в Приложении. 4.3.7. 7. некорректного сравнения Товара, а также формирования негативного отношения к лицам, (не) пользующимся определенными Товарами, или осуждения таких лиц. 4.4. Пользователю запрещается: 4.4.1. Использовать любые устройства, программы, процедуры, алгоритмы и методы, автоматические устройства или эквивалентные ручные процессы для доступа, приобретения, копирования или отслеживания содержания Сайта и Приложения; 4.4.2. Нарушать надлежащее функционирование Сайта и Приложения; 4.4.3. Любым способом обходить навигационную структуру Сайта и Приложения для получения или попытки получения любой информации, документов или материалов любыми средствами, которые специально не представлены сервисами данного Сайта и Приложения; 4.4.4. Несанкционированный доступ к функциям Сайта и Приложения, любым другим системам или сетям, относящимся к данному Сайту и Приложению, а также к любым услугам, предлагаемым на Сайте и в Приложении; 4.4.4. Нарушать систему безопасности или аутентификации Сайта и Приложения или в любой сети, относящейся к Сайту и Приложению. 4.4.5. Выполнять обратный поиск, отслеживать или пытаться отслеживать любую информацию о любом другом Пользователе Сайта и Приложения. 4.4.6. Использовать Сайт или Приложение и его Содержание в любых целях, запрещенных законодательством Республики Казахстан, а также подстрекать к любой незаконной деятельности или другой деятельности, нарушающей права интернет-ресурса или других лиц. 5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ САЙТА И ПРИЛОЖЕНИЯ 5.1.Содержание Сайта и Приложения, принадлежит ТОО «Dina market» и управляется Администрацией. 5.2. Содержание Сайта и Приложения не может быть скопировано, опубликовано, воспроизведено, передано или распространено любым способом, а также размещено в глобальной сети “Интернет” без предварительного письменного согласия ТОО «Dina market». 5.3. Содержание Сайта и Приложения защищено авторским правом, законодательством о товарных знаках, а также другими правами, связанными с интеллектуальной собственностью, и законодательством о недобросовестной конкуренции. 5.4. Пользователь несет персональную ответственность за сохранение конфиденциальности информации учётной записи, включая пароль, а также за всю без исключения деятельность, которая ведётся от имени Пользователя учётной записи. 5.5. Пользователь должен незамедлительно уведомить Администрацию о несанкционированном использовании его учётной записи или пароля или любом другом нарушении системы безопасности. 5.6. Администрация обладает правом в одностороннем порядке аннулировать учетную запись Пользователя, если она не использовалась более 12 календарных месяцев подряд без уведомления Пользователя. 5.7. Настоящее Соглашение распространяет свое действия на все дополнительные положения и условия о покупке Товара и оказанию услуг, предоставляемых на Сайте и в Приложении. 5.8. Информация, размещаемая на Сайте и в Приложении не должна истолковываться как изменение настоящего Соглашения. 5.9. Администрация имеет право в любое время без уведомления Пользователя вносить изменения в перечень Товаров и услуг, предлагаемых на Сайте и в Приложении, и (или) в цены, применимые к таким Товарам по их реализации и (или) оказываемым услугам. 5.10. Документы, указанные в пункте 5.10.1 настоящего Соглашения регулируют в соответствующей части и распространяют свое действие на использование Пользователем Сайта и Приложения. В настоящее Соглашение включены следующие документы: 5.10.1. Политика конфиденциальности; 5.11. Любой из документов, перечисленных в пункте 5.10. настоящего Соглашения может подлежать обновлению. Изменения вступают в силу с момента их опубликования на Сайте. 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 6.1. Любые убытки, которые Пользователь может понести в случае умышленного или неосторожного нарушения любого положения настоящего Соглашения, а также вследствие несанкционированного доступа к коммуникациям другого Пользователя, Администрацией не возмещаются. 6.2. Администрация не несет ответственности за: 6.2.1. Задержки или сбои в процессе совершения операции, возникшие вследствие непреодолимой силы, а также любого случая неполадок в телекоммуникационных, компьютерных, электрических и иных смежных системах. 6.2.2. Действия систем переводов, банков, платежных систем и за задержки связанные с их работой. 6.2.3. Надлежащее функционирование Сайта и Приложения, в случае, если Пользователь не имеет необходимых технических средств для его использования, а также не несет никаких обязательств по обеспечению пользователей такими средствами. 7. НАРУШЕНИЕ УСЛОВИЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО СОГЛАШЕНИЯ 7.1. Администрация вправе раскрыть любую собранную о Пользователе данного Сайта и Приложения информацию, если раскрытие необходимо в связи с расследованием или жалобой в отношении неправомерного использования Сайта и Приложения либо для установления (идентификации) Пользователя, который может нарушать или вмешиваться в права Администрации или в права других Пользователей Сайта и Приложения. 7.2. Администрация имеет право раскрыть любую информацию о Пользователе, которую посчитает необходимой для выполнения положений действующего законодательства или судебных решений, обеспечения выполнения условий настоящего Соглашения, защиты прав или безопасности ТОО “Dina market”, Пользователей. 7.3. Администрация имеет право раскрыть информацию о Пользователе, если действующее законодательство Республики Казахстан требует или разрешает такое раскрытие. 7.4. Администрация вправе без предварительного уведомления Пользователя прекратить и (или) заблокировать доступ к Сайту и к Приложению, если Пользователь нарушил настоящее Соглашение или содержащиеся в иных документах условия пользования Сайтом и Приложением, а также в случае прекращения действия Сайта и Приложения, либо по причине технической неполадки или проблемы. 7.5. Администрация не несет ответственности перед Пользователем или третьими лицами за прекращение доступа к Сайту и к Приложению в случае нарушения Пользователем любого положения настоящего Соглашения или иного документа, содержащего условия пользования Сайтом и Приложением. 8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 8.1. В случае возникновения любых разногласий или споров между Сторонами настоящего Соглашения обязательным условием до обращения в суд является предъявление претензии (письменного предложения о добровольном урегулировании спора). 8.2. Получатель претензии в течение 30 календарных дней со дня ее получения, письменно уведомляет заявителя претензии о результатах рассмотрения претензии. 8.3. При невозможности разрешить спор в добровольном порядке любая из Сторон вправе обратиться в суд за защитой своих прав, которые предоставлены им действующим законодательством Республики Казахстан. 8.4. Любой иск в отношении условий использования Сайта и Приложения должен быть предъявлен в течение 1 месяца после возникновения оснований для иска, за исключением защиты авторских прав на охраняемые в соответствии с законодательством материалы Сайта и Приложения. При нарушении условий данного пункта любой иск или основания для иска погашаются исковой давностью. 9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 9.1. Администрация не принимает встречные предложения от Пользователя относительно изменений настоящего Пользовательского соглашения. 9.2. Отзывы Пользователя, размещенные на Сайте и в Приложении, не являются конфиденциальной информацией и могут быть использованы Администрацией без ограничений.
Сайт «GeniusGroup» дизайн студиясымен жасалынған