Тауарлар каталогі
СӘТТІЛІККЕ ДАЙЫН БОЛ!
Жарияланған: 3.06.2022
Категория: Науқандар
Шолу саны: 500
Қалалар үшін:
Ақтөбе
«Snickers® – ExamMoments» науқанын өткізу ережесі және оған қатысушарттары
1.1.Жарнама науқаны Snickers®, Bounty® тауар белгісіментаңбаланған өнімге деген қызығушылықты қалыптастыру және қолдау мақсатында
белгісіз тұлғалар тобы арасында өткізіледі. 

 Науқан атауы: «Snickers® – ExamMoments»(әрі қарай – «Науқан») .

1.2  Науқан«Snickers®», «Bounty®» сауда маркаларының  шоколадты батончиктеріне (әрі қарай –Науқандық өнім) қатысты өткізіледі, оның ішінде: 
           

  ·     Таза салмағы 95 грамдық қаптамадағы Snickers® Super;
  

  ·    Таза салмағы 82,5  грамдық қаптамадағы Bounty® Trio;
  

  ·     Таза салмағы 60 грамдық қаптамадағы Snickers® Crisp  Trio;
  ·     Таза салмағы 50,5 грамдық қаптамадағы Snickers®;
  

  ·     Таза салмағы 81 грамдық қаптамадағы Snickers® Орман  жаңғағы;
  ·     Таза салмағы 55 грамдық қаптамадағы Bounty®;
  
 
 
1.3.Науқандыөткізудің жалпы мерзімі: чектердітіркеу –2022 жылдың 2-29 маусымы аралығы (әріқарай –Науқанды өткізу кезеңі), жүлделерді беру – 2022жылдың 29 шілдесіне дейін.
 
1.4.НауқанғаТапсырыс берген (әріқарай – Науқанға Тапсырыс беруші): Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құрылғанзаңды тұлға, атап айтқанда: «МарсҚазақстан» ЖШС, тіркелген мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Қонаев көш., 77 (әрі қарай – Науқанға Тапсырыс беруші).
 
1.5. Науқанды  Ұйымдастырушы (әрі қарай– Науқанды  Ұйымдастырушы): ҚазақстанРеспубликасының заңнамасына сәйкес құрылған заңды тұлға, атап айтқанда: «» ЖШС
болып табылады, тіркелген мекенжайы: Алматы қ., Розыбакиев көш., 00.
1.6 НауқанОператоры (әрі қарай – Науқан Операторы) Қазақстан Республикасыныңзаңнамасына сәйкес құрылған, Науқанды өткізу үшін Науқанға Тапсырыс берушімен
шарт жасасқан, осы шарт  бойыншаміндеттемелерді орындау,  осы Ережегесәйкес, Науқанға қатысу нәтижесінде Науқанға қатысқаны үшін марапат (Апта
сайынғы жүлделер) алуға құқылы тұлғаларды анықтау кезінде өз атынан, бірақ
Науқанға Тапсырыс берушінің есебінен және тапсырмасы бойынша әрекет ететін
заңды тұлға, атап айтқанда, «Progression CA»(ПРОГРЭШЕН СИ ЭЙ) ЖШС болып табылады, тіркелгенмекенжайы: 050059, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Сызғанов көш.,1. 
 1.7 Науқан өткізілетінаумақ: Науқан Ақтөбеқаласының бүкіл аумағы бойынша «Дина» саудажелісінде ғана өткізіледі.
2.     Науқан туралы хабарлау тәсілдері:
Науқан туралы хабарландыру, сондай-ақ Науқанды өткізу ережесі, НауқанЖеңімпаздарын анықтау тәртібі, Науқан нәтижелері бойынша Жүлделер саны, оларды
алу тәртібі Науқан өткізілетін кезеңде Telegram қолданбасының @KZEXAMSBOT чат-ботындажарияланады. Науқанға  ҚатысушыларғаНауқанды өткізу шарттарының өзгерістері туралы ақпарат Науқанның
Интернет-сайтындағы жаңалықтар анонсына жариялау арқылы хабарланады.
 3.     Науқанға18 (он сегіз) жастан асқан Қазақстан Республикасының азаматтары және Қазақстан
Республикасында тұруға берілген ықтиярхаты бар шетелдік азаматтар қатыса алады
(жоғарыда және әрі қарай – Науқанға Қатысушылар).
 Науқанға: Науқанға Тапсырыс берушінің және Науқанды  Ұйымдастырушының қызметкерлері, олардыңотбасы мүшелері; Науқанға Тапсырыс берушінің және Науқанды  Ұйымдастырушының мүддесін қорғайтын тұлғалар;белгіленген тәртіппен Науқанға Тапсырыс берушімен және Науқанды  Ұйымдастырушымен  үлестес деп танылған тұлғалар; НауқанғаТапсырыс берушімен және Науқанды Ұйымдастырушымен  белгіленгеназаматтық-құқықтық және басқа да байланысы бар, сондай-ақ Науқанды
ұйымдастырумен және/немесе өткізумен байланысы бар қызметкерлер мен үшінші
тұлғалардың өкілдері, сондай-ақ олардың отбасы мүшелері; азаматтығы жоқ
тұлғалар жәнеөзгемемлекеттің азаматтары қатыстырылмайды.
 
 
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ:Науқанға 2022жылдың 2 маусымы Нұр-Сұлтан қ. уақытыбойынша 00 сағат 00 минуттан 2022 жылдың 29 маусымы 23 сағат 59 минутқа дейін
қатысуға болады.
  3.1. Науқанға қатыса отырып, Қатысушы осы Ережелерментанысқанын және толық келісетіндігін, Ережеде жазылған барлық шарттар мен
талаптарды міндетті түрде ұстануға байланысты өзіне жүктелуі мүмкін жауапкершілікті өз мойнына алатынын  растайды.
3.3.Науқанға қатысу фактісіНауқанға Қатысушылардың өздерінің аты-жөндері, әкесінің аты, тегі,
фотосуреттері, бейне, аудио және өздері туралы өзге де материалдарды Науқанды
Ұйымдастырушы Науқанға Қатысушыларға қандай да бір сыйақы төлемей-ақ, Науқанды
өткізумен байланысты кез келген жарнама және (немесе) ақпараттық материалдарда
пайдалануына келісім беретіндігін білдіреді. Науқанның кәмелеттік жасқа толған
Жеңімпаздары оған қандай да бір сыйақы төлемей-ақ, бұқаралық ақпарат
құралдарына сұхбат беруге және осы Науқанды өткізуге байланысты дайындалған
жарнамалық материалдарға арналған түсірілімге түсуге келіседі. Мұндай жарнама
материалдарына деген барлық құқық Науқанды Ұйымдастырушы мен Науқанға Тапсырыс
берушіге тиесілі.
 
4.      НауқанғаҚатысушы атану үшін Науқан өткізілетін кезеңде:
 
1) бір чекпен осы Ереженің 1.3-тармағындакөрсетілген «Snickers®», «Bounty®» сауда маркаларының  кем дегенде 2 (екі) шоколадты батончиктерін сатыпалу керек.
 
2)  кассадан бірегей коды бар купон алу керек.
 
3) Telegramқолданбасының @KZEXAMSBOT чат-ботында телефон нөмірін көрсетіп, қысқаша
тіркеуден өтіп, кодты тіркеу керек.
 
4)кодтытіркеген тұлға Науқанға қатысушы атанады және Науқанның апта сайынғы ұту
ойынына және Науқанның соңында бас жүлде ұту ойынына қатысады;
 
5)Төмендегітәсілдердің бірі арқылы бір бірегей нөмірден кемінде 1 (бір)  Науқанға қатысу өтінімін беру (сауданытіркеу) керек:


НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: чат-ботқатіркелуді аяқтай отырып, Қатысушы өзінің Науқан Ережелерімен танысқанын және
онымен толық келісетінін және олардың барлық шарттары мен талаптарын сақтауға
міндетті екенін растайды.
 
5.      Науқанныңжүлде қорының құрамы және көлемі 

5.1.Науқанның Жүлде қоры Науқанға Тапсырыс  берушінің ақшалай қаражаты есебінен құралады және мынадай Жүлделерден тұрады: 
 
 
Апта сайынғы жүлделер:

Xiaomi Watch S1 смартсағаты – апта сайын 2 жүлде(науқанды өткізудің бүкіл кезеңінде 8 жүлде)
Бас жүлделер:

iPhone 13, 128 GB смартфоны- науқанның соңында 2 жүлде (науқанды өткізудің бүкіл кезеңінде 2 жүлде)
 
5.2  Жүлделерді басқасына айырбастауға болмайды. АлғанЖүлделерді айырбастауға немесе ауыстыруға болмайды.
 
6.     Жүлде қорын ұту ойынын өткізу тәртібі, оныңішінде Науқан жеңімпаздарын анықтау тәртібі және хабарлау тәсілі

6.1.Апта сайынғы жүлделер иегерлерін анықтаутіркеуден өткен және өткен аптада чек жүктегенқатысушылар арасында әр науқандық апта аяқталғаннан кейінгі (барлығы4 апта) күні өткізіледі.Жеңімпазды @KZEXAMSBOT  чат-ботының көмегімен ұтысты кодтарды кездейсоқ анықтауарқылы жүргізіледі. Жеңімпаздарды анықтаған кезде чат-бот әрбір апта сайынғы
бір жеңімпазды және резервтегі үш жеңімпазды таңдайды.
6.2. Басжүлделер иегерлерін анықтаутіркеуден өткен және өткен аптада код жүктегенқатысушылар арасында әр науқандық апта аяқталғаннан кейінгі (барлығы4 апта) күні өткізіледі.Жеңімпазды анықтау арнайы компьютерлік Random.org бағдарламасының көмегімен ұтысты кодтарды кездейсоқанықтау арқылы жүргізіледі. Жеңімпаздарды анықтаған кезде Науқанды
Ұйымдастырушы әрбір апта сайынғы бір жеңімпазды және резервтегі үш жеңімпазды
таңдайды.
 
 Жүлделер ұту ойынының кестесі:
1 ұтыс ойын – 2022 жыл 10 маусым
2       ұтыс ойын – 2022 жыл 17 маусым
3       ұтыс ойын – 2022 жыл 24 маусым
4       ұтыс ойын – 2022 жыл 30маусым
 
6.2. Ұтқан НауқанғаҚатысушыға хабарлау телефонына қоңырау шалу арқылы, жеңімпаздың телефоны
байланыс аясынан тыс жерде болған жағдайда электронды пошта арқылы жүзеге
асырылады. 3 (үш) күннің ішінде Жеңімпаз Науқанды Ұйымдастырушымен байланысқа
шықпаса, ол жеңіске жету мүмкіндігінен айырылады. Науқанды Ұйымдастырушы жүлде
беру үшін резервте тұрған бірінші жеңімпазбенхабарласа алмаса, мұндай жеңімпаз да тиісті жүлде алу құқығынан айырылады. НауқандыҰйымдастырушы жүлде беру үшін резервте тұрған екінші (әрі қарай үшінші) жеңімпазбен хабарласады. Науқанды Ұйымдастырушырезервтегі жеңімпаздардың бәрімен хабарласа алмаса, Науқанға Тапсырыс беруші
мұндай жүлдені өз ұйғарымы бойынша басқаруға құқылы. 
 
 6.3.Бір Науқанға Қатысушы Науқанды өткізудің  барлық кезеңінде әр түрдің 1 (бір) ғанажүлдесін ұта алады.  
 6.4.Науқан жеңімпаздарының толық тізімі @KZEXAMSBOT чат-ботында«Жеңімпаздар» бөлімінде ұтыс ойын өткізілгеннен кейін 3 күннен кешіктірілмей
(әрі қарай – Науқанды өткізу нәтижелерін жариялау күні) жарияланады. 

7.      НауқанЖүлделерін беру шарттары, тәртібі мен мерзімдері
7.1. Апта сайынғы жүлде алу үшін Жеңімпазұтқаны туралы хабарлама алған сәттен бастап 2 (екі) күнтізбелік күннен
кешіктірмей Ұйымдастырушыға мынадай құжаттар/мәліметтер беруі тиіс: 
 
1)ұтыстыкасса чегінің және купонының көшірмесі;
2)жекекуәліктің (екі жағын да) көшірмесі;
3) пошталық индексі көрсетілген тұрғылықтымекенжайы. 
 
7.1.1       Апта сайынғы жүлде курьерлікқызметпен 2022 жылдың 29 шілдесіне дейін қоңырау шалу барысында алынған деректергесәйкес есікке дейін жеткізіледі. Жүлдені алу кезінде жеке басын куәландыратын
құжаттың түпнұсқасын және ұтысты кассалық чектің және кодтың  түпнұсқасын көрсету қажет. Әйтпеген жағдайдажүлде беруден бас тартылады.

 
7.1.2 Поштажөнелтілімдерін төлеу, сондай-ақ Науқанға Қатысушылар тұратын қалаларға
(жерлерге) жүлделерді жеткізу бойынша барлық шығыстарды Науқанды Ұйымдастырушы
өз мойнына алады.

7.2. Бас жүлде алу үшін Жеңімпаз ұтқаны туралы хабарлама алған сәттен бастап2 (екі) күнтізбелік күннен кешіктірмей Операторға мынадай құжаттар/мәліметтер
беруі тиіс: 
 
 
1)  ұтыстыкасса чегінің және купонының көшірмесі;
 
2)  жекекуәліктің (екі жағын да) көшірмесі;
 
3)  пошталықиндексі көрсетілген тұрғылықты мекенжайы. 
 
7.2.1       Апта сайынғы жүлде курьерлікқызметпен 2022 жылдың 29 шілдесіне дейін қоңырау шалу барысында алынған деректергесәйкес есікке дейін жеткізіледі. Жүлдені алу кезінде жеке басын куәландыратын
құжаттың түпнұсқасын және ұтысты кассалық чектің және кодтың  түпнұсқасын көрсету қажет. Әйтпеген жағдайдажүлде беруден бас тартылады.
 
 7.3.Жеңімпаздың өз кінәсінен, оның ішінде Жүлде алуғақажет ақпарат пен мәліметтерді бермеуі (мұнымен шектелмейді) Жеңімпаздың бұл
Жүлдені алудан бас тартқаны болып саналады.
 
 
7.4.Ұйымдастырушыға қатыссыз себептермен НауқанғаҚатысушымен тіркелген кезде көрсеткен байланысу ақпараты бойынша байланысу
мүмкіндігінің болмауы, Науқанның жалпы мерзімі кезеңінде Жүлделерді алмауы
Науқанға Қатысушының Жүлделерді алудан бас тартқаны болып саналады. Осы
Ереженің 6.1.-тармағында көрсетілген мерзім аяқталған кезде Науқанға Қатысушы
Жүлдені талап ете алмайды.
 
7.5.Кәмелеттік жасқа толмаған Жеңімпаздардың атынан Жүлде алуға қатыстыіс-әрекеттерді заңды өкілдері іске асырады, олардың өкілеттіліктері Науқанды
Ұйымдастырушының алдында тиісті түрде расталуы тиіс.
 
7.6.Жүлделер Науқанға Қатысушыларға Ережелердекөзделген тәртіптен басқа жағдайларда берілмейді. Науқанға Қатысушы жүлде
алудан бас тартқан, Науқанға Қатысушы Ереженің талаптарын орындамаған немесе
олар белгіленген мерзімде және белгіленген тәртіппен жүлде алмаған жағдайда
науқан жеңімпазына тиесілі жүлде Науқанды ұйымдастырушыда қалады. Науқан
жеңімпаздары Жүлдені қайта талап ете алмайды, ақшалай өтемақысы
төленбейді. 
 
 
7.7.Жеңімпаздың өз кінәсінен, оның ішінде Жүлде алуғақажет ақпарат пен мәліметтерді бермеуі (мұнымен шектелмейді) Жеңімпаздың бұл
Жүлдені алудан бас тартқаны болып саналады.
 
 
7.8.Ұйымдастырушыға қатыссыз себептермен НауқанғаҚатысушымен тіркелген кезде көрсеткен байланысу ақпараты бойынша байланысу
мүмкіндігінің болмауы, Науқанның жалпы мерзімі кезеңінде Жүлделерді алмауы
Науқанға Қатысушының Жүлделерді алудан бас тартқаны болып саналады. Осы Ереженің
7.1.1.-тармағында көрсетілген мерзім аяқталған кезде Науқанға Қатысушы Жүлдені
талап ете алмайды.
 
7.9.Кәмелеттік жасқа толмаған Жеңімпаздардың атынан Жүлде алуға қатыстыіс-әрекеттерді заңды өкілдері іске асырады, олардың өкілеттіліктері Науқанды
Ұйымдастырушының алдында тиісті түрде расталуы тиіс.  
 8.     Шектеулер

8.1. Бір Науқанға Қатысушы бірғана ұялы телефон нөмірін және пошта мекенжайын пайдалана отырып, Науқанға
қатысуға құқылы. Бір қатысушының Науқанға қатысу үшін бірнеше ұялы телефон
нөмірін немесе пошта мекенжайын пайдаланғаны анықталған жағдайда мұндай қатысушы
Науқан аясындағы кез келген Жүлде алу құқығынан айырылады. 
  
8.2.Іс-әрекеттерінен алаяқтық немесе қиянат ету белгілері (басқа Науқанға
Қатысушыларға қарағанда өзін тиімді жағдайға қоятын кез келген әдіс-тәсілдерді
немесе бағдарламалық қамтамасыз етілімді пайдалану) анықталған телефон
нөмірлері, IP-мекенжайлар, пошта мекенжайлары және  Науқанға Қатысушылардың басқа да деректерібұл Науқанға қатыстырылмайды. Мұндай жағдайда Науқанды Ұйымдастырушы Науқанға
қатысу аясында IP-мекенжайды бұғаттауға құқылы.
 
8.3. Науқанға Қатысушыларды Науқанға әрі қарай қатыстырмаутуралы шешімді Науқанды Ұйымдастырушы қабылдайды және бұл шешімге шағымдануға
болмайды.
 
8.4. Науқанға қатыстырылмаған Қатысушылар Науқанғақатыстырылмаған сәтке (олар Жүлдені алғанға дейін немесе алғаннан кейін)
қарамастан, Науқанға қатыстырылмаған сәтте алынбаған кез келген Жүлделерді алу
мүмкіндігінен айырылады және кез келген өтемақы алуға құқысыз. 
 
8.5. Науқанға Қатысушы Сайтқа тіркелген кезде көрсетілгенұялы телефон нөмірі заңды тұлғаға тіркелген жағдайда Науқанды Ұйымдастырушы
Науқанға Қатысушыға Жүлдені/Жүлделерді беруден бас тартуға немесе кейінге
қалдыруға (бермеудің тиісті себептері шеттетілгенше) құқылы екендігімен
келіседі.   
 
 9. Басқа да жағдайлар
 
9.1. Науқан Операторы:
 
1)     Науқанғақатысушылардың Науқанға қатысумен және Жүлде алумен байланысты міндеттерін
орындамағаны (уақытында орындамағаны) үшін;
 
2)     Науқанғақатысушылардың Науқанды өткізу және оған қатысу ережелерімен таныспағаны,
сондай-ақ Науқанды өткізу нәтижелерімен таныспағаны үшін;
 
 
3)     техникалыққиындықтар және/немесе Интернет желісіндегі және/немесе Науқанды өткізу кезінде
пайдаланылған байланыс арналарындағы алаяқтық нәтижесінде пошта қызметі,
байланыс ұйымы кінәсінен Науқанға Қатысушылардан хат, қоңыраулар, электронды
хабарламалар алмағаны үшін;
 
 
4)     Науқанғақатысушылардан Жүлде алуға қажетті құжаттар және/немесе мәліметтер алмағаны
(уақытында алмағаны) үшін;
 
 
5)     Науқанғақатысушылардан толық емес және/немесе қате байланыс және/немесе Науқанды өткізу
және Жүлделер беру үшін қажетті басқа да мәліметтер алғаны үшін жауапты
болмайды;
 
6)      Науқан Операторыдау-дамай туындаған жағдайда Кассалық чек және слип-чектің белгілі бір тұлғаға
тиістілігі туралы дау-дамайға кіріспейді. 
 9.2. Науқанға қатыса отырып, Науқанға Қатысушы НауқанҰйымдастырушысына Науқанды өткізу үшін өз еркімен берген ақпараттарын (оның
ішінде олардың дербес деректерін) Науқанды Ұйымдастырушы, сондай-ақ олардың
өкілетті тұлғалары деректерді өңдеудің автоматтандырылған құралдары арқылы
өңдейтініне келісімдерін береді.  
9.3. Науқанға қатыса отырып, Науқанға ҚатысушыНауқанды өткізу ережелерімен және оған қатысу шарттарының бәрімен танысқанын
және келісетіндігін растайды, оның ішінде Науқанның Жеңімпазы деп танылған
жағдайда Ұйымдастырушы Жеңімпаз атанғандығы туралы ақпаратты, аты-жөнін,
тұратын қаласын жариялайтындығымен келісетіндігін растайды. Бұл ретте Науқан Жеңімпазыоның фотобейнелері өтеусіз негізде жарияланатынымен келіседі және алдағы
уақытта оның фотобейнесін осындай жариялау үшін қандай да бір сыйақы талап
етпейді. 
9.4. Сайтқа тіркелген НауқанғаҚатысушы Қазақстан Республикасының іс-әрекетке қабілетті азаматы екендігін,
өзінің жеке әрі дұрыс деректерін хабарлағанын растайды.  Науқанды Ұйымдастырушы және оның уәкілеттітұлғалары мұндай деректерді рұқсатсыз таратудан қорғаудың қажетті шараларын
сақтауы тиіс.
9.5. Науқанды өткізу барысында НауқанғаҚатысушылардың алатын Жүлделерге салынатын салықтарды Науқанға Тапсырыс беруші
Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес өзі төлейді.
9.6.Науқанға Тапсырыс беруші  Науқанды өткізушарттарын өз бетінше өзгертуге немесе Науқанды өткізуді тоқтатуға құқылы.
Мұндай өзгерістер немесе тоқтату туралы ақпарат Сайтта жариялануы тиіс.   
Забыл пластиковую карту?
— Используй цифровую!
Более 45 000 наименований товаров в онлайн каталоге;
Не упусти скидки до 80% с мобильным приложением «Дина Маркет»